Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Prezenty na wakacje

 

REGULAMIN PROMOCJI – SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

Prezenty na wakacje”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja – sprzedaż premiowa organizowana jest pod nazwą „Prezenty na wakacje” i zwana dalej "Promocją".

 2. Sprzedaż promocyjna trwa w terminie od 06/05/2024 r. do 28/06/2024 r. lub do wyczerpania zapasów, obejmuje: czas rejestracji uczestników, przyznawanie nagród oraz okres reklamacyjny.

 3. Przekazanie nagród nastąpi do 15/07/2024 r. do godz. 16:00.

 4. Organizatorem promocji jest DTS System Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336083, oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON 432286140, posiadająca NIP 946-23-19-404, zwana dalej „Organizatorem”.

 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski.

 6. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki uczestników.

 7. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.

 9. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 z późń. zmianami).

§2

WARUNKI PROMOCJI

 1. Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, zarówno w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, jak i w dniu odbioru nagród przyznanych w ramach Promocji, będąca instalatorem lub firmą, który/która dokonuje zakupów w DTS System Sp. z o.o. Dalej nazywany jako: Uczestnik Promocji.

 2. Aby otrzymać nagrodę w ramach promocji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. złożyć zamówienie na produkty marki Dahua,

  2. zawrzeć transakcję udokumentowaną na 1 fakturze, o łącznej wartości równej lub wyższej niż:

   1. 1500 zł netto (tysiąc pięćset złotych netto) bez kosztów dostawy, lub

   2. 4000 zł netto (cztery tysiące złotych netto) bez kosztów dostawy, lub

   3. 8000 zł netto (osiem tysięcy złotych netto) bez kosztów dostawy.

Z chwilą spełnienia warunków opisanych w niniejszym ustępie w okresie trwania Promocji Użytkownik przystępuje do Promocji.

 1. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie.

 2. W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać nagrodę w postaci:

  1. Karty Orlen o nominale 50 zł za dokonanie transakcji na kwotę co najmniej o łącznej wartości równej lub wyższej niż 1 500 zł netto (tysiąc pięćset złotych netto), bez kosztów dostawy; Ilość nagród 1 szt.

  2. Karty Orlen/Vouchera Decathlon o nominale 150 zł za dokonanie transakcji na kwotę co najmniej o łącznej wartości równej lub wyższej niż 4 000 zł netto (cztery tysiące złotych netto), bez kosztów dostawy; ilość nagród: 1 szt.

  3. Lodówki TESSA TSA5001.1 za dokonanie transakcji na kwotę co najmniej o łącznej wartości równej lub wyższej niż 8 000 zł netto (osiem tysięcy złotych netto), bez kosztów dostawy; Ilość nagród 1 szt.

 3. W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 2 Uczestnikowi Promocji przysługuje odbiór nagrody zgodnie z najwyższym możliwym do osiągnięcia progiem określonym w pkt 2b.

 4. Rozliczanie promocji następuje najpóźniej w ostatnim dniu trwania promocji do godz. 16:00. Odbiór nagród może odbyć się bezpośrednio w siedzibie DTS System Sp. z o.o. lub za pośrednictwem kuriera.

 5. Odbioru nagrody mogą dokonać osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją firmy, osoby posiadające pełnomocnictwo szczególne do odbioru nagrody.

 6. Zakup produktów promocyjnych musi być udokumentowany fakturą VAT.

 7. Wyłącza się możliwość dokonania zwrotu zakupu produktów promocyjnych. Zwrot produktów może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora. W takim wypadku Uczestnik promocji zobowiązany jest do zwrotu nagrody (gdy ją już odebrał).

 8. Wyłącza się możliwość dokonywania zakupów produktów objętych Promocją w oparciu o specjalne warunki rabatowe.

 

 

§3

NAGRODY

Przy spełnieniu warunków promocji określonych w §2 Uczestnikowi Promocji przysługuje 1 nagroda w postaci:

 1. karty podarunkowej lub kodu rabatowego Orlen o nominale 50 zł.

 2. karty podarunkowej lub kodu rabatowego Orlen/Decathlon o nominale 150 zł

 3. Lodówki TESSA TSA5001.1

 4. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Organizator. Reguły przyznawania nagród określa niniejszy Regulamin.

 5. Organizator ma prawo wstrzymać wydawanie nagród w przypadku jakichkolwiek przeterminowanych płatności nagrodzonych Uczestników, względem Organizatora do czasu ich całkowitego uregulowania. Uregulowanie przez Uczestnika przeterminowań powinno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia Promocji, określonym w §1 pkt. 2.

 6. Odebranie nagrody musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem na protokole odbioru nagrody, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, z wyłączeniem sytuacji określonej w §3 pkt. 3, ani na ich równowartość pieniężną.

§4

SKŁADANIE REKLAMACJI

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania zgłoszeń do Promocji, określonego w §1 pkt. 2. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika/nazwę Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie o decyzji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie, oddziałach Organizatora oraz na stronie www.dts-system.pl.

 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika Promocji reklamacji zakupionych Produktów Promocyjnych i jej pozytywnego rozpatrzenia przez Organizatora, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Produktów Promocyjnych, otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu równowartości nagrody.

 3. Zwrot nagrody, o której mowa w pkt. 2 nie jest wymagany w przypadku ponownego zakupu przez Uczestnika Promocji Produktów Promocyjnych w takiej samej ilości, jak produkty promocyjne, po cenie obowiązującej w dniu dokonania zakupu nowych produktów.

 4. Obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród, ciąży na beneficjentach nagród.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji. O wyczerpaniu puli nagród lub o skróceniu czasu trwania Promocji, Organizator poinformuje za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych lub pocztą elektroniczną.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

 8. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 9. Niniejsza Promocja może łączyć się z innymi promocjami DAHUA TECHNOLOGY, jednak decyduje o tym Organizator.

§5

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

 1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, Str. 1).

 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Promocji jest Organizator.

 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, przyznania Nagrody, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń.

 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być:

  1. pracownicy i współpracownicy Administratora

  2. instytucje skarbowe w celu sprawozdawczości z przeprowadzenia Promocji.

 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2.

 8. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przystąpienia przez Uczestnika do Promocji i brania udziału w Promocji.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Promocji – Sprzedaży premiowej

 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY

W RAMACH PROMOCJI – SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

Prezenty na wakacje”

 

Nazwa klienta

                                                                                                    

Imię i Nazwisko odbierającego

 

 

Nagroda

                                                                                                                                        

 

Oświadczam, że odebrałem w ramach sprzedaży premiowej przyznaną nagrodę.

 

 

 

Data                                                                                              Czytelny podpis

 

................................                                                                    ...........................................................

 

 

Podpisane oświadczenie prosimy o przesłanie na adres: michal.kostecki@dts-system.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Nagrody na wakacje

Pobierz cały regulamin Sprzedaży premiowej "Nagrody na wakacje"

Zaufane Opinie IdoSell
4.50 / 5.00 8 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-01
zamówienie przebiegało bardzo sprawnie, otrzymałem produkt po 2 dniach. Dziękiuję.
2024-02-27
+
pixel